FőoldalTŐLEMPolitikai írásokJavaslat egy kisebbségi világszervezet létrehozására

Javaslat egy kisebbségi világszervezet létrehozására

Az uniformis látogatása
219
99

Aláírták:
Szőcs Géza
Dorin Tudoran
Király Károly

Javaslat egy kisebbségi világszervezet létrehozására

Azzal a javaslattal fordulunk az ENSZ-hez, hogy saját égisze alatt vesse meg egy olyan intézményrendszer alapjait, melynek célja: a világ valamennyi nemzeti kisebbsége érdekeinek elvi képviselete, valamint hozzájárulás e közösségek egyenértékűség- és egyenjogúság-tudat által definiált jellegzetes én-képének kialakításához; hozzájárulás a helyzetükből következő hasonlóságok, valamint pozitív lehetőségek felismeréséhez és tudatosításához, egyszóval a kölcsönös tájékoztatáshoz és megismeréshez – ahhoz, hogy a világ nemzeti kisebbségei figyelemmel, reménnyel és bizalommal forduljanak egymás felé.
Mikor a kisebbségi érdekek elvi képviseletét említjük, tisztában vagyunk azzal, hogy a világszervezet hatáskörébe nem tartozhat bele adott országok esetleges kisebbség-ellenes intézkedéseire válaszul gyakorlati ellenlépéseket tenni. De bizonyos általános, a kisebbségekre vonatkozó elvek kidolgozásával, s ezeknek, valamint a szellemüket tükröző konkrét példáknak a népszerűsítésével egy, a világszervezethez tartozó bizottság jelentékeny szerepet játszhatna olyan közvélemény kialakításában, s olyan normarendszer elfogadtatásában, melyek enyhíthetnék a nemzetek közötti feszültséget és erősítenék a bizalmat.
Nemcsak realitásként, hanem problematikus sajátosságként kell elkönyvelnünk a tényt, hogy Földünkön alig akad olyan ország, melyben ne élne együtt a többséggel valamely más etnikai csoport is. E szóbanforgó etnikumok sok esetben valamely, többnyire szomszédos országban mint többségi, vagyis államalkotó nemzetiség szerepelnek. E sajátos helyzetből nemcsak fenyegető konfliktuális lehetőségek következnek, hanem az ellentéteken s a partikuláris nemzeti ambíciókon túlmenően közös és reális politikai érdekek komplexuma is. Ennek a nemzetek közötti közeledést elősegítő kölcsönös érdekkomplexumnak a felfejtésében és tudatosításában nagy szerep hárulhatna az ENSZ által patronált kisebbségi világszervezetre, mely ilymódon járulhatna hozzá esetleges konfrontációk megelőzéséhez.
Úgy gondoljuk, e szervezet hatáskörébe tartozna a fentebb említett elvek kidolgozása és népszerűsítése, továbbá elfogultságtól mentes, internacionalista szellemben és tárgyilagosan megírt évi jelentések közzététele, egy több nyelven megjelenő kisebbségi profilú kiadvány fenntartása, ösztöndíjak odaítélése, kulturális cserék és értekezletek lebonyolítása, s olyan lehetőségek biztosítása, melyek a többségiek részéről a kisebbségi helyzetben élők fele irányuló szimpátiát és támogatást volnának hivatottak érvényre juttatni, stb.
Nagy szolgálatot tehetne a kisebbségek ügyének, ha az ENSZ A Kisebbségek Évének nyilvánítaná évtizedünk egyik soron következő esztendejét. Az ezzel kapcsolatos teendők lebonyolítását e szervezetre lehetne bízni.
Bár e szervezet céljaival ellentétes volna bármely nemzetiségi izgatás, vagy destabilizálás és felforgatás, tisztában vagyunk azzal, hogy e javaslat kiválthatja nem egy, saját népe érdekeit fel nem ismerő és önnön presztízsére már mit sem adó kormány ingerültségét, s ilymódon az ENSZ-en belül is megvolna a maga gyanakvó ellenzéke. Anakronisztikusnak és tragikusnak érezzük azonban azt, hogy míg a bélyeggyűjtőktől kezdve a kutyatenyésztőkig minden érdek-közösség rendelkezik valamely nemzetközi fórummal, addig a világ népességének mintegy negyedét kitevő nemzeti kisebbségeknek nincs mindannyiukat tömörítő reprezentatív szervezete.
A világ országaiban élő nemzeti kisebbségek együtt hatalmas többséget képviselnek bármely, külön-külön vett többséggel szemben. Ennek a kisebbségekből szerveződött többségnek a kinyújtott békejobbja lehetne az általunk elképzelt kisebbségi internacionálé.
Szőcs Géza
Kolozsvárt, 1985. február 10-én

 

Csatlakoztak:
Dorin Tudoran (1985. február 15-én)
Király Károly (1985. március 27-én)

 

Politikai 2